ثبت نام در سامانه
این فرم صرفاً جهت ثبت نام کشاورزان در سامانه بهره برداری می باشد.
چنانچه قصد ثبت نام به عنوان کارشناس، پرسنل یا اعضای هیئت مدیره را دارید از طریق دفاتر نظام صنفی شهرستان اقدام نمایید.

بررسی کد/شناسه ملی و شماره موبایل
ورود کد پیامک شده

زمان باقیمانده:

ورود اطلاعات و تکمیل ثبت نام


ثبت نام با موفقیت تکمیل شد